Projektet

Hvordan engageres aktører i den grønne omstilling? Hvordan kan vi styrke og udvikle samarbejdet mellem myndigheder, borgere, virksomheder og andre aktører? I projekt Samskabende Grøn Omstilling udvikler og tester vi metode og værktøj til netop dette.

Der sættes ambitiøse mål på både internationalt, nationalt og regionalt niveau for, hvordan samfundet skal være mere bæredygtigt og selvforsynende med vedvarende energi. For at denne omstilling kan lykkes, er det nødvendigt, at samarbejde og dele viden mellem forskellige aktører. Hvordan kan vi som myndighed støtte og samskabe om en grøn og bæredygtig omstilling? Hvordan skaber vi øget efterspørgsel på vedvarende energi? Dette er omdrejningspunktet i projekt Samskabende Grøn Omstilling. 

Samskabende grøn omstilling er et grænseoverskridende samarbejde mellem danske og svenske kommuner og universiteter. Projektet er støttet af EU Interreg ØKS med 50 % og har et budget på 1,6 mio Euro. 

Projektet har til mål at udvikle og teste metoder og værktøj, der engagerer aktører i den grønne omstilling og skabe øget efterspørgsel på vedvarende energi. Fokus er netop på at skabe vejen og resultaterne sammen med de aktuelle aktører.  

Efter afslutning af projektet skal den nye metode også kunne anvendes på andre projekter og også på projekter som ikke er tekniske eller omhandler den grønne omstilling. Dette kan for eksempel være indenfor social- og sundhedsområdet, byudvikling, børnepasning, skoleområdet og så videre.

Kommunikation skal involvere

Kommunikation og dialog er en afgørende del af projektet. For at myndigheder, borgere og andre aktører kan samarbejde om den grønne omstilling, er det afgørende, at der skabes kendskab til og forståelse for hinandens situation og viden. Metoden der udvikles skal netop sikre, at der skabes nye måder for kommunikation mellem aktører.

Billederne nedenfor viser et eksempel på, hvordan vi afprøver en ny måde at involvere borgere i snakken om bæredygtighed og den grønne omstilling. Billederne er fra Naturmødet 2016 i Hirtshals, Danmark.


Metode og værktøj testes

Projektet er opbygget således, at der i 2016 arbejdes teoretisk med vidensindsamling og metodeudvikling. Efterfølgende testes metoden på fire forskellige pilotcases og slutteligt evalueres og implementeres resultaterne herfra i metoden. I piloterne arbejdes der med forskellige emner indenfor den grønne omstilling. Fælles for dem alle er, at aktørers samarbejde og engagement er afgørende for, at der bidrages til den grønne omstilling. Ved at arbejde konkret med fire forskellige pilotcases, får vi et brugbart helhedsbillede af, hvordan omstillingen til fornybar energi fungerer ved forskellige energityper og teknologier.

De fire pilotcases der arbejdes med er:

  • Køretøj
  • Mål og Spar
  • Solenergi
  • Skrot Oliefyr

Læs mere om de forskellige pilotcases her

Forskellige baggrunde - fælles mål

Partnerne i projektet repræsenterer både kommuner og universiteter. Nogle forskere bidrager med en energiteknisk viden, mens andre forskere bidrager med viden om kommunikation, involvering og motivation. Projektmedarbejderne fra kommunerne har forskellige baggrunde og erfaringer og derfor bidrager de ligeledes med forskellige perspektiver på den grønne omstilling og involvering af aktører. 

Forskelligheden i projektgruppen gør netop, at der arbejdes og tænkes helhedsorienteret. Der videndeles både på tværs af landegrænser og i høj grad også på tværs af faglig viden. Dette gør, at resultatet af projektet bliver skabt på baggrund af forskellige perspektiver, hvilket både gør det holdbart og skalerbart.

Læs mere om de forskellige partnere her

Samskabelse

I vores arbejde er vi optaget af begrebet samskabelse. I metodeudviklingen har vi arbejdet med forskellige perspektiver på begrebet og derefter udviklet en definition af begrebet samt fem forskellige principper, der skal være gældende ved en samskabende proces. 

 Læs mere om at samskabe her