Organisation

I projektet deltager i alt seks partnere. Organisationen er bygget op, så alle partnere er repræsenteret i forskellige beslutningsgrupper. Nedenfor vises projektets organisation.

Leadpartner og projektledelse
Hjørring Kommune er Lead Partner på projektet, og projektets centrale projektledelse er lokaliseret i Hjørring Kommune. Projektledelsen er delt i tre grene; den centrale projektleder som har det overordnede ansvar for projektet og dets gennemførsel, den kommunikationsansvarlige som har ansvaret for al intern og ekstern kommunikation i projektet og den økonomiske projektleder som har ansvar for økonomi og administration. Projektledelsen sker gennem et tæt samarbejde mellem de tre roller/personer.

Styregruppe
Styregruppen består af den centrale projektleder samt en leder fra hver partner. Styregruppen sikrer, at projektet har den rette fremgang og at indsatsen stemmer overens med de opsatte mål og resultater. Ligeledes skal styregruppen træffe beslutninger, hvis der skal foretages væsentlige ændringer i projektet.

Lokal projektledelse
Hver partner stiller med en lokal projektleder og en lokal administrationsansvarlig. Disse har ansvaret for, at partneren lever op til de individuelle og fælles målsætninger i projektet, samt at den lokale økonomi overholdes og indrapporteres. Partnernes lokale projektledere har ligeledes ansvaret for, at metoden testes på pilotcasen og at de individuelle og fælles målsætninger, der er opsat for denne, opnås og dokumenteres. Derudover også kommunikationen og koordineringen med projektets centrale projektleder.  

Koordineringsgruppe
Koordineringsgruppen består af den centrale projektleder, den kommunikationsansvarlige og de lokale projektledere fra hver partner. Gruppen har til formål at uddele ansvaret for opgaver mellem partnere og at følge op på, at de aftaler der indgås undervejs udføres og overholdes. 

Økonomigruppe
Økonomigruppen består af projektlederen for økonomi og administration samt de økonomiansvarlige for hver partner. Gruppen har til formål at overholde de økonomiske retningslinjer og styre projektets økonomi indenfor det budget, der er fastsat.