At samskabe

Samskabelse er et helt centralt begreb i projektet, men hvad betyder det og hvordan samskaber vi?

I projekt Samskabende grøn omstilling arbejdes der i et fællesskab mellem forskellige aktører om at igangsætte holdbare initiativer, som alle bidrager til en grøn omstilling og mere efterspørgsel af vedvarende energi.

Det er op til den enkelte borger, om han/hun fx ønsker at energirenovere hjemmet, skrotte sit oliefyr eller at skifte sin bil til en mere energivenlig udgave. Borgerne er derfor de vigtige beslutningstagere i alle pilotcases og uden deres medvirken og villighed kan vi som myndighed ikke stille noget op. Hvis vi derimod i fællesskab får belyst udfordringerne og mulighederne og sammen kan bruge hinandens viden konstruktivt, kan vi få skabt holdbare og bæredygtige løsninger.

Samskabelse

Samskabelse kan defineres som det at skabe noget sammen. Samskabelse er en proces, hvor forskellige aktører sammen udvikler ny velfærd og løsninger. Når der tales om co-production eller co-creation, som er de engelske ord for samskabelse, defineres det (indenfor offentlig service regi) som en praksis i at levere offentlige ydelser, hvor borgerne er involveret i skabelsen af de offentlige politikker og ydelser. Dette står netop i kontrast til, at borgerne blot er forbrugere af offentlige ydelser og modtagere af politikker som myndighederne har skabt. Man kan tale om, at samskabelse er det modsatte af at tvinge fx via lovgivning. Samskabelse er fælles ansvar, hvor magten og beslutninger deles.

Forskerne Vershhuere, Brandsen og Pestoff definerede i 2012 co-production som ”the mix of activities that both public service agents and citizens contribute to the provision of public services’. Eller som ‘the involvement of individual citizens and groups in public service delivery “

Men er samskabelse det samme som borgerinvolvering, inddragelse af foreninger os samarbejde? Nej, for samskabelse går videre end det. Forskellen ligger i, at borgerne ikke kun høres og kommer med ideer når der samskabes. De er med i hele processen og er derfor en stor del af både tilblivelsen, forvaltningen, design, værktøj osv. De giver ikke blot input til embedsmænd og myndigheder, men de skaber selv outputtet.

I forhold til projektet skal der skabes løsninger i fællesskab mellem myndigheder og borgere. Som myndighed har vi en ambition om at styrke den grønne omstilling, bruge mindre fossile brændsler og øge efterspørgslen af vedvarende energi. Borgerne har mulighed for at ændre adfærd og installere grøn teknologi. De bestemmer udelukkende selv, om der skal gøres noget og hvad der skal gøres. Samsklabelse vil dermed være, at vi sammen kan udnytte hinandens viden og ressourcer og sammen kan skabe løsninger, der tilgodeser både borgernes og myndighedernes ambitioner. Herved bidrager vi til den grønne omstilling.

Roller

Når der samskabes redefineres de klassiske roller hos myndighed og borgere. Hvor borgere tidligere var passive forbrugere der trak på de offentlige tjenester og ydelser, er de i en samskabende proces aktive medskabende borgere med vigtig viden og evnen til at designe og levere ydelser med forbedret resultat. Myndighederne er ikke blot leverandør af en ydelse/produkt. Myndighederne er medskaber og involverende, det samme er borgerne. Services og ydelser leveres ikke længere af offentlige ansatte ”eksperter”, men skabes i fællesskab mellem myndighed og borgere.

Samskabelse stiller nye krav til vores rolle som myndighed; Fra at producere og tilbyde den service som vi mener er den rette, må vi sammen med borgerne producere den service som de definerer som den rette. Det betyder, at vi som myndighed skal lade borgerne bestemme, og at vi må fragive os ”kontrol og magt”. Vores rolle bliver at sætte rammerne og stille vores viden til rådighed. Det er vigtigt, at vi som myndighed sætter faste rammer og får dem kommunikeret ud. Med andre ord - at få defineret indenfor hvilket område samskabelsen skal foregå. Som et eksempel kan nævnes, at i projekt Samskabende grøn omstilling kan rammerne være, at de løsninger der i fællesskab med borgerne arbejdes for, skal medvirke til, at skabe mere efterspørgsel efter vedvarende energi. Det er afgørende, at vi som myndighed melder helt klart ud, hvad der er muligt at være samskabende om, og hvad der ikke er muligt.

Det er ligeledes vigtigt, at borgerne inddrages tidligere i den givne proces, i forhold til hvornår vi plejer at gøre det. For at være samskabende må vi derfor netop inddrage dem, før der træffes beslutninger. Det er svært at sige hvor tidligt i processen der skal involveres og inddrages, men aktørerne skal kunne træffe beslutninger og dele afgørende input.

Når borgerne inddrages og beslutninger træffes, er det afgørende, at alle deltagere er ligeværdige - myndighedernes holdning og stemme er ikke mere værd end borgernes og omvendt.

Mere om samskabelse

Samskabelse er et begreb som udvikles, bruges og gribes an på mange måder. Flere og flere kommuner er begyndt at arbejde mere samskabende og der kommer hele tiden nye spændende resultater om samskabende processer. I projektet følger vi nøje hvordan andre bruger, arbejder med og eksemplificerer begrebet. Du kan læse mere om samskabelse nedenfor. Kontakt os endelig, hvis du vil vide mere. 

Frivilligrådet om Samskabelse

Kommunernes Landsforening om Samskabelse

University College om Samskabelse

Forsknings review om Samskabelse - Annika Agger og Anne Tortzen

Samskabelse - En typologi - Jens Ulrich

Kommuners samarbejde med civile aktører

 Billederne nedenfor viser et eksempel på, hvordan vi tester en ny dialogform og samskabelse med borgere.